Wednesday, May 21, 2008

Eesti keele eksami kordamiseks 6a klassile

* Käänamine/käändsõnad
-eesti k õpikust lk 11 käänete tabel pähe - teadma peab käänete nimetusi, küsimusi ja lõppe
-võrdlusastmete moodustamine õp lk 12

*KLK (kokku- ja lahkukirjutamine)
-nimisõnade KLK õp lk 19-20
-arvsõnade ja omadussõnade KLK õp 22-23. Eriti hoolikalt õppida need reeglid selgeks (vt õpikust tabeleid)
-tegusõnade KLK õp lk 32

*Pööramine/pöördsõnad õp lk 37-38
-tegumood õp lk 39 - peab teadma 2 tegumoodi, peab oskama tegusõna nõutud tegumoe vormi panna
-kõneviis õp lk 41 - peab teadma kõneviiside nimetusi ja tunnuseid, peab oskama tegusõna nõutud kõneviisi vormi panna
-aeg õp lk 44 - peab oskama panna tegusõna kõiki 4 ajavormi

*Lauseõpetus
-erinevad lausetüübid õp lk 51-52
- koondlause õp lk 54-55 - peab teadma, millised sidesõnad nõuavad koma, millised mitte (vt õp tabeleist!)
-liitlause kirjavahemärgid õp lk 59
-otsekõne ja üte õp lk 62 - peab täpselt teadma 3 tüüpi otsekõnelauseid ja nende kirjavahemärke (vt õp tabelist!)

*Võõrsõnad
-peab teadma kõigi aasta(te) jooksul õpitud võõrsõnade ortograafiat ja tähendust - vt eesti k õpiku tagant, vihikust

*Ortograafia
- sulghääliku õigekiri (vt veaohtlikel sõnadel algvormi -nt kärbes-kärbse jne)
- -ki/-gi õigekiri (k,p,t,g,b,d,f,h,s,š,z,ž kõrval käib -ki, ülejäänud tähtede kõrval -gi)
- kaashäälikuühendi õigekiri (kaashäälikuühendis kõik tähed ühekordselt); NB! kaashäälikuühendireegli 4 erandit (liitsõnas; kui liide algab sama tähega, millega sõna lõpeb; ülipikk s l, m, n, r kõrval; -ki/-gi liite ees - ei kao ükski täht)!!
- i ja j ning h õigekiri (korda üle tegijanime moodustamine, nt sõnad müüja ja reisija)
- algustäheortograafia (vt üle 5. kl vihikust ja TV-st ning ka 6. kl materjalid)

**Varasemate aastate riiklikke tasemetöid saab vaadata ja läbi lahendada järgmiselt leheküljelt:http://www.ekk.edu.ee/koolile/tasemetood/tasemetood-2008
**Otsi üles vanad kontrolltööd, tunnikontrollid, vt töövihikust ja vihikust tehtud ja kontrollitud ülesanded läbi.


Eksam toimub esmaspäeval, 26. mail kell 9.00 ruumis 413. Kaasa pastapliiats.
Edu!

No comments: