Friday, September 11, 2009

Essee analüüs

1. Ainestik
Mis on andnud autorile tõuke arutlemiseks ja avalikkuse ette tulemiseks?
2. Probleem(id) ja lahendus(ed)
Miks see on nii ja kuidas saaks sellest kõige valutumalt üle?
3. Teema aktuaalsus
Millisest konkreetsest ühiskondlikust sündmusest autor lähtub?
4. Teema käsitluse uudsus
Millisest uudsest vaatenurgast autor teemale läheneb?
5. Esituslaad (arutlev, kirjeldav, jutustav)
  • Missugune on autori hoiak? Kas essee on humoorikas, irooniline, sarkastiline? Kellega autor polemiseerib?
  • Kas autor astub dialoogi lugejaga (pange tähele, vaadelgem koos, pidagem silmas, otsustage ise)?
  • Kuidas suhtub autor ise materjali (taunivalt, tunnustavalt, imetlevalt, põlastavalt, üleolevalt, erapooletult, ei võta kindlat seisukohta)?
6. Adressaat
Kellele on essee lugemiseks määratud?
7. Keel, sõnavara, stiil
  • Millist sõnavara autor kasutab (võõrsõnad, tsitaatsõnad, murdesõnad, kõnekeelsed väljendid, võõrkeelsed terminid, erialased mõisted)?
  • Milliseid kõne- ja lausekujundeid autor kasutab (metafoor, võrdlus, perifraas; retooriline küsimus, lausekatkestused, kordused)?
  • Milline osatähtsus ja kaal on definitsioonidel, kommenaaridel, tsitaatidel?
8. Süntaktilised vahendid
Milliseid lausetüüpe autor on kasutanud?
9. Kompositsioon
Missugune on essee sissejuhatus, teema arendus, lõpetus?
10. Essee ainestiku, esituslaadi, sõnastuse ja ülesehituse terviklikkus
  • Millised on kõikide komponentide omavahelised seosed?
  • Milline on sinu kui lugeja hinnang?

(Maaja Hage "Teksti- ja kõneõpetus". Tallinn: Koolibri. 2003)

Esseesid leiad Postimehe ja Eesti Päevalehe nädalalõpulisadest, Eesti Ekspressist.

No comments: