Wednesday, January 12, 2011

Allkeelte, keele ajaloo, -korralduse ja -hoolde KT kordamiseks 9. kl

 • Eesti murded (õp lk 55 + vih)
 • Murrete iseloomulikke jooni (õp lk 58-59 + vih)
 • Saarte murdele iseloomulikke jooni - vih konspekt
 • Ühekeelsed sõnaraamatud (õp lk 67)
 • Eesti keele ajalugu ja areng (õp lk 73-74 + vt ka kirjanduse vihikust vanema kirjanduse konspektist)
 • Keelehoole (õp lk 77)

Abiks mõned küsimused:

 • Kuidas võib jagada eesti murdeid?
 • Nimeta mõni murdekeelne luuletus ja selle autor. Nimeta autoreid, kes on oma loomingus kasutanud murdekeelt.
 • Nimeta kaks ühekeelset sõnaraamatut.
 • Millist informatsiooni saab ÕS-ist?
 • Milleks on vaja oskussõnaraamatuid?
 • Mis tähtsus on eesti keele arenguloos aastal 1525? 1739?
 • Kes oli Anton Thor Helle?
 • Nimeta Johannes Aaviku teeneid eesti keeleteaduses.
 • Mis (keel) sai aluseks eesti kirjakeelele?
 • Seleta kirjakeele mõistet.
 • Millega tegeleb Emakeele Selts?
 • Mis ajakirja(de)s ilmuvad keeleteaduslikud artiklid?
 • Kus täiendavad oma teadmisi emakeeleõpetajad?
 • Kus tegeldakse eesti keele uurimise ja arendamisega?
 • Nimeta raadio- ja telesaateid, kus on vaatluse all (eesti) keeleküsimused.

Jõudu!

No comments: