Sunday, November 9, 2008

Luule KT kordamiseks 7. klassile

  • Mida luule inimese jaoks tähendab? Õp lk 47
  • Luule vorm: mille poolest erineb luule proosast? Õp lk 49-50
  • Luule stiilikujundeid. Vihikust tabel + õp lk 51-52. Pead oskama seletada järgmisi kujundeid: epiteet, personifikatsioon, metafoor, võrdlus, onomatopöa, alliteratsioon, assonants. Igaühe kohta vähemalt üks näide!
  • Luuležanrid. Vihikust mõistekaart + õp lk 59- 64. Pead oskama seletada žanre: haiku, ood, pastoraal, sonett, ballaad. Igaühe kohta vähemalt üks näide autori ja pealkirjaga!
  • Pead oskama luuletust analüüsida. Selleks tuleta meelde tunnis õpitu, läbitehtu. Abiks on õp lk 57 1.-4. küs. Analüüsis on oluline nii luuletuse vormiline pool (riim, rütm, kõla- ja kõnekujundid, stroofide, värsside arv) kui sisu - mis mulje luuletus loob ja MIKS. Kindlasti pead oskama põhjendada.
  • Pead oskama nimetada vähemalt 10 erinevat eesti luuletajat, neist natuke lähemalt pead teadma Doris Karevat, Paul-Eerik Rummot, Juhan Liivi, Lydia Koidulat ja Betti Alverit (pidite ise materjali otsima nende kohta, tunnis ka räägiti).

No comments: